Lakipalvelut yksityisille

 

Toimistomme lakimiehet ovat helposti lähestyttäviä ja auttavat ammattitaidolla yksityishenkilöitä niin pienemmissä kuin suuremmissakin elämäntilanteissa.

Meillä on maksuton alkuneuvottelu, vaikka alkuneuvottelu ei johtaisikaan toimeksiantoon. Toimeksiannosta aiheutuvat kulut ja palkkiot pyritään aina kattamaan oikeusturvavakuutuksesta tai yleisestä oikeusavusta.

Useimmiten yksityishenkilö kääntyy ammattitaitomme puoleen, kun syntymässä on asunto- tai kiinteistökauppaa koskeva erimielisyys, kun vastaan on tulossa rikosprosessi tai työsuhderiita taikka sitten kun kysymys on avioerosta, lasten huoltajuudesta taikka esimerkiksi perunkirjoituksesta tai perinnönjaosta.

Palvelumme sisältää tyypillisesti tilanteen kartoittamisen, keskeisten juridisten näkökohtien selvittämisen päämiehelle, neuvonnan ja selkeiden toimintaohjeiden antamisen. Lisäksi suoritamme tarvittavat jatkotoimenpiteet aina erilaisten asiakirjojen laadinnasta sovintoneuvotteluiden käymiseen ja tarpeen vaatiessa oikeudenkäynnissä edustamiseen.

Tutustu tarkemmin eri osaamisalueisiimme:

Asunto- ja kiinteistöjuridiikka

 

Laadimme asuntokaupan ja kiinteistökaupan sopimukset, rekisteröintiasiakirjat ja muut tarvittavat asiakirjat. Mikäli asunnon tai kiinteistön käyttöön tarvitaan omistusaikana sopimuksia (mm. vuokrasopimus, rasitesopimus, hallinnanjakosopimus) huolehdimme myös tällaisten asiakirjojen laadinnasta.

Asuntokaupat ja kiinteistökaupat ovat varsinkin yksityiselle henkilölle usein mittaluokaltaan ainutkertaisia tapahtumia elämässä. Ajoittain kaupan jälkeen havaitaan, että kaupan kohde poikkeaa siitä, mitä ostaja on kuvitellut. Tällaisissa tilanteissa on tyypillistä, että niin ostaja kuin myyjä turvautuvat lakimiehen apuun sen selvittämiseksi, onko kaupan kohteessa oikeudellisesti virhe ja mihin seuraamuksiin tämä mahdollisesti oikeuttaa. Usein virheiden selvittämisessä käytetään myös rakennusalan asiantuntijoita, joita voidaan käyttää mahdollisessa oikeudenkäynnissä todistajana, mikäli sovintoa asiassa ei saada aikaan.

Jos asunnossa tai kiinteistössä epäillään olevan virhe, on syytä kääntyä mahdollisimman pian ammattitaitoisen lakimiehemme puoleen tilanteen selvittämiseksi. Virhetilanteissa on tärkeää noudattaa alusta lähtien lainmukaisia menettelytapoja ja käytännön kokemukseen perustuvia hyviä toimintatapoja, jotta omat oikeudet tulevat turvatuksi parhaalla mahdollisella tavalla. Lakimiehemme kartoittaa tilanteen ja antaa kokemukseensa perustuvan arvion, siitä voiko kysymys olla virheestä ja voiko kysymykseen tulla hinnanalennus, vahingonkorvaus tai kaupan purku sekä kuinka asiassa kannattaa toimia. Tämän jälkeen käydään neuvottelut sovintoon pyrkimiseksi ja jos asia ei ole sovinnolla ratkaistavissa, arvioidaan onko asiassa aihetta kanteen nostamiseksi.

 

Rikosoikeus

 

Rikosasian epäilty, syytetty ja asianomistaja tarvitsevat yleensä esitutkinnassa ja oikeudenkäynneissä oikeudellista avustajaa tai puolustajaa. Avustaja tai puolustaja on hyvä hankkia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rikosprosessia. Tällöin voidaan varmistaa ja turvata parhaalla mahdollisella tavalla, että päämiehen oikeudet tulevat turvatuiksi.

Lakimiehen ensimmäisenä tehtävänä on saada päämieheltä selostus ja tiedot tapahtuneesta, jonka jälkeen lakimies tekee tilannekartoituksen ja arvioi suoritettavat jatkotoimet. Rikosprosessin aloittavassa esitutkinnassa lakimies varmistaa sen, että päämiehen kannalta edulliset seikat tulevat ilmi esitutkinta-aineistosta. Esitutkinnan valmistuttua lakimies tekee tarvittaessa loppulausunnon kertyneestä esitutkinta-aineistosta. Poikkeuksetonta ei ole se, että esitutkintaa joudutaan täydentämään lakimiehen pyynnöstä poliisin suorittaman tutkinnan jälkeen.

Epäillyn ja asianomistajan lakimiehen tehtävä huipentuu oikeudenkäyntiin, jossa päämiestä tukevat seikat ja todisteet on esitettävä vakuuttavalla ja päämiehen kantaa tukevalla tavalla. Lakimies toimii oikeudenkäynnissä paitsi päämiehen oikeudellisena asiantuntijana, puolestapuhujana niin myös henkisenä tukena kertoen menettelyn vaiheista ja siitä, mitä päämieheltä itseltään henkilökohtaisesti oikeudenkäynnissä edellytetään.

Sen jälkeen kun tuomioistuin on antanut ratkaisun, lakimies tutustuu ratkaisuun ja sen perusteisiin. Ratkaisu perusteineen selostetaan päämiehelle ja mikäli ratkaisu on joltain osin kielteinen, arvioidaan päämiehen kanssa mahdollista valittamista seuraavaan oikeusasteeseen.

Lakimiehillämme on vuosien kokemus lukuisten erilaisten rikosasioiden hoitamisesta ja avustamisessa oikeudenkäynneissä. Hoidamme vankalla ammattitaidolla oikeudenkäynnissä avustamisen ja sitä mahdollisesti seuraavan muutoksenhaun aina tuomion täytäntöönpanoon saakka. Selvitämme säännönmukaisesti mahdollisuuden saada avustajan käyttämisestä aiheutuvat kulut valtion varoista maksettavaksi.

 

Työoikeus

 

Työsuhde perustuu työsopimukseen. Se on sopimussuhde, jossa työntekijän edellytetään tekevän työsopimuksessa mainittua työtä työnantajan ohjauksen ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan. Työsuhteen pysyvyyttä turvataan rajoittamalla lainsäädännössä työnantajan oikeutta päättää työsopimus. Vain työsopimuslaissa mainitut perusteet oikeuttavat työnantajan päättämään työsopimuksen.

Lakimiestemme apua työsuhdeasioissa tarvitaan yleensä silloin kun on kysymys siitä, että työntekijä katsoo työsopimuksen perusteettomasti päätetyksi työnantajan toimesta tai työnantaja ei ole noudattanut palkan tai muiden korvausten maksamisessa lakia, sopimusta tai voimassaolevaa työehtosopimusta. Myös työsuhteen aikana voi tulla vastaan erilaisia oikeudellisia kysymyksiä työnantajan tai työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Työsopimussuhteeseen liittyvät erimielisyydet kannattaa ensisijaisesti yrittää sopia paikallisesti työpaikalla. Mikäli sopuun ei päästä voi lakimies antaa suuren panoksen erimielisyyden ratkaisemisessa. Keskeisten juridisten näkökohtien läpikäynti ja ratkaisuesityksen perustelu osapuolille voi laukaista mahdollisesti jopa väärinkäsityksiin perustuneen erimielisyyden. Jos tämä ei riitä, on mahdollista arvioida muita vahvempia jatkotoimia ratkaisuun pääsemiseksi.

Työsuhderiidat ja työsuhdeasioissa neuvonta on ollut toimistomme perustamisesta lähtien yksi keskeisistä osaamisalueistamme. Toimistomme on avustanut työsuhdeasioissa useita päämiehiä monilla eri toimialoilla. Avustamme niin työnantajia kuin myös työntekijöitä.

Toimistomme lakimiehiä on kiitetty erityisesti siitä, että neuvontamme työsuhdeasioissa on selkeää ja ymmärrettävää. Palvelumme työsuhdeasioissa perustuu vahvaan käytännön kokemukseen sekä viimeisimpään ajantasaiseen tietoon voimassaolevasta työlainsäädännöstä ja sitä koskevasta oikeuskäytännöstä.

 

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

 

Hyvän lakimiehen tehtävänä on pyrkiä välttämään turhat riidat ilman, että tingitään päämiehen oikeuksista. Tavoite on haastava, mutta se on saavutettavissa.

Riitatilanteissa ennen oikeudenkäyntiin ryhtymistä on arvioitava erilaiset käytettävissä olevat vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja ymmärrettävä, mikä asiassa on päämiehen kannalta nyt ja tulevaisuudessa tärkeää. Kulut, oikeudenkäynnin kustannukset ja mahdollinen tarve jatkaa myöhemmin yhteistyötä riidan toisen osapuolen kanssa, ovat seikkoja, jotka usein puoltavat vaihtoehtoisia riitojen ratkaisukeinojen käyttöä. Mikäli sovittelua tai muiden vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen käyttö ei ole järkevää tai niiden käyttö ei jostain muusta syystä onnistu, tulee päämiehen oikeudet turvata viimekädessä oikeudenkäynnillä.

Oikeudenkäyntien hoitamiseen liittyy paljon sellaista käytäntöihin ja kokemukseen perustuvaa, mitä ei maallikko lakikirjoista voi lukea. Käytännön kokemus oikeudenkäyntien hoitamisesta on ensiarvoisen tärkeää voitokkaan ratkaisun saamiseksi. Hyvä lakimies näkee jo ennen haastehakemuksen laatimista erilaiset vaihtoehtoiset skenaariot kuinka oikeudenkäynti tulee etenemään ja miten pitkälle päämiehen puolesta esitettävät todisteet tulee riittämään. Todistelu on oikeudenkäynnin keskeinen vaihe. Voitollisen ratkaisun saamiseksi ei riitä, että tietää olevansa oikeassa. Se on pystyttävä myös riittävästi osoittamaan todeksi oikeudenkäynnissä esitettävällä todistelulla.

Oikeudenkäynnin lopussa lakimiehen keskeinen tehtävä on antaa päämiehen puolesta loppulausunto. Loppulausunnon tarkoituksena on saatesanoilla perustella päämiehen kanta siten, että tuomioistuin vakuuttuu päämiehen kannan oikeellisuudesta oikeudenkäynnissä esitetyn todistelun valossa.

Toimistomme lakimiehillä on vuosien kokemus lukuisten oikeudenkäyntien hoitamisesta eri oikeusasteissa. Oikeudenkäyntejä hoitavilla lakimiehillämme on valtioneuvoston asettaman oikeudenkäyntiavustajalautakunnan myöntämä lupa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana (ns. lupalakimies), mikä tarkoittaa viimekädessä palveluidemme laadullisia takeita.

 

Perhe- ja jäämistöoikeus

 

Yleensä oikeussuhteet ja seuraamukset ovatkin järjestettävissä perittävän ja avioliiton osapuolten tahdon mukaisesti oikeasisältöisillä sopimuksilla sekä määräystoimilla. Testamentti, perukirja ja perinnönjakosopimus sekä avioehto saattavat kuulostaa sellaisenaan yksinkertaisilta asiakirjoilta, joihin malleja löytyy useista eri lähteistä. Näillä asiakirjoilla on usein kuitenkin merkittäviä ja kauaskantoisia taloudellisia seurauksia (mm. verovaikutuksia). Lopputulokset ovat usein peruuttamattomia eikä niitä voida läheskään aina oikaista enää siinä vaiheessa kun ongelmia havaitaan. Tästä syystä on suositeltavaa käyttää asiakirjojen laadinnassa ammattitaitoisen lakimiehen osaamista ja kokemusta.

Perhe- ja jäämistöasioissa syntyy ajoittain riitoja, joissa perillisasemassa olevat tai entiset aviopuolisot riitelevät keskinäisistä taloudellisista asioistaan. Kuka omistaa mitäkin ja kuka saa mitäkin sekä joutuuko enemmän omistava puoliso luovuttamaan omaisuuttaan toiselle puolisolle, ovat tyypillisiä kysymyksiä, joihin vastausta joudutaan etsimään vastausta.  Sen sijaan, että kysymys olisi todellisesta ainutkertaisesta oikeudellisesta ongelmatilanteesta, hyvin usein pelkkä tietämättömyys ja epätietoisuus oikeuden perusteista aiheuttavat erimielisyyksiä näissä asioissa. Jos epäselvyyttä ei saada ratkaistua juridisella neuvonnalla, voidaan tarvittaessa turvautua pesänselvittäjään tai pesänjakajaan, joka viimekädessä voi toteuttaa ratkaisun, jolla osapuolet saavat oikeutensa toteutettua. Toimistomme lakimiehet toimivat tarvittaessa myös pesänselvittäjän tai pesänjakajan tehtävissä.

Perheoikeudenalan keskiössä ovat myös lapsen ja vanhemman välinen oikeussuhde ja siihen liittyvät lapsen huoltajuus, lapsen tapaamisoikeus ja huoltajan elatusvelvollisuutta koskevat asiat. Lapsiasioissa johtavana periaatteena on aina lapsen etu ja mikä on lapsen etu jää usein riitaisissa tilanteissa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Hyvä lakimies osaa esittää lapsen edun kannalta tärkeät seikat tuomioistuimessa oikealla tavalla. Toimistomme lakimiehillä on vahva osaaminen lasten huoltoon ja elatukseen liittyvissä asioissa, jotka vaativat aina juridisen ammattitaidon lisäksi myös hyviä ihmissuhdetaitoja.

Vahingonkorvaus

 

Vahingonkorvausoikeus sääntelee sitä, miten vahingosta aiheutuvat haitalliset seuraukset jakautuvat vahingon kärsijän ja vahingon aiheuttajan kesken. Suomen oikeusjärjestelmä perustuu siihen, että jokaiselle vahingolle on määritettävissä viimekädessä tietty euromäärä. Vahingonkorvauksella pyritään saattamaan vahinkoa kärsinyt taloudellisella kompensaatiolla siihen asemaan, jossa hän olisi, mikäli vahinkoa ei olisi tapahtunut.

Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tahallista tai tuottamuksellista vahingon aiheuttamista. Mikäli vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsijän välillä ei ole sopimussuhdetta, tulee vahingon kärsijän osoittaa sekä, vahingon määrä, että syy-yhteys vahingon ja vahinkoteon välillä. Sopimussuhteessa sopimusta rikkonut osapuoli on vahingonkorvausvelvollinen

Henkilö-, esine- tai varallisuusvahinko, vahinko on aina epäedullinen poikkeama vahingonkärsijälle. Vahingonkorvaustilanteissa selvitetään tyypillisesti vastausta vahingonkorvausoikeuden pääkysymykseen, onko joku tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttanut vahingonkärsijälle vahingon ja tuleeko vahinko korvattavaksi. Myös vahingonkorvauksen määrää voidaan joutua arvioimaan ja mahdollisesti myös erilaisten vakuutusten käyttämistä. Kysymys on juridisesta arvioinnista, jossa kirjoitetun lain lisäksi myös yleisillä oikeudellisilla opeilla ja oikeuskäytännöllä on suuri merkitys.

Tehokas korvausvastuun selvittäminen ja toteuttaminen sekä viimekädessä vahingon määrän arviointi saattavat edellyttävät lähes poikkeuksetta ammattitaitoisen lakimiehen käyttämistä. Toimistomme lakimiehet hoitavat jatkuvasti vahingonkorvausasioita, jotka liittyvät sopimuksen ulkopuolisiin vahingonkorvaustilanteisiin ja myös sopimukseen perustuviin vahingonkorvausvastuutilanteisiin.

 

Kuluttajansuoja

 

Auton kauppa, taloelementtien kauppa tai muu kulutushyödykkeen hankinta voi johtaa riitaiseen välien selvittelyyn myyjän kanssa, mikäli kaupan kohde osoittautuu vialliseksi. Vaikka kuluttajan asema on lailla pitkälle suojattu, tulee kuluttajan tiedostaa, mitkä oikeudet hänelle kuuluvat, jotta hän pääsee oikeuksiinsa suhteessa myyjään. Päivittäin kohdataan myös tilanteita, joissa kuluttajaa kohdellaan kaltoin kun hän pyrkii oikeuksiinsa. Se, että kuluttajat eivät uskalla viedä omaa asiaansa eteenpäin kuluriskin pelossa, on jatkuvasti yleistyvä ajatus.

Hoidamme tarvittaessa myös kuluttajaoikeudellisia asioita. Tyypillisimpinä toimenpiteinä kysymys on neuvonnasta ja sen turvaamisesta, että kuluttajan lakiin perustuvat oikeudet saadaan toteutettua. Suoritettavat toimenpiteet ja aiheutuvat kustannukset sovitaan ennakolta yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden riidan intressi ja asian merkitys päämiehelle.

 

Ulkomaalaisasiat

 

Poliisi ja maahanmuuttovirasto myöntävät oleskelulupia ulkomaalaisille. Päätökset oleskelulupa-asioissa ovat valituskelpoisia. Ulkomaalaisen on mahdollista hakea Suomen kansalaisuutta kun ulkomaalainen on oleskellut Suomessa tietyn ajan. Myös maahanmuuttoviraston kansainvälistä suojelua koskevasta päätöksestä, rajatarkastusviranomaisen tekemästä pääsynepäämispäätöksestä tai käännyttämispäätöksestä tai kansalaisuuspäätöksestä voi valittaa. Oli kysymys ulkomaalaisasiaa koskevasta hakemusasiasta tai päätöksestä valittamisesta taikka neuvonnasta, voi puoleemme aina kääntyä.

Toimistomme avustaa vahvalla kokemuksella asiakkaita ulkomaalaisasioissa, oleskelulupa-, työlupa-, turvapaikka-, perheenyhdistämis-, karkotus- sekä kansalaisuusasioissa.